איכות ואחריות סביבתית

 Picked, packed, dispatched and delivered, Carmel's produce

is delivered just-in-time with the same fresh feel and taste it has at harvest time.

איכות ואחריות סביבתית

הצהרת מדיניות

מתוך מחויבות לדרישות וציפיות הלקוחות והצרכנים, חברת אגרקסקו כרמל משתיתה את פעולותיה על העקרונות הבאים: בטיחות וטיב המוצרים- בריאות הציבור ואיכות האכילה של מוצרי החברה הם בחשיבות ראשונה במעלה. החקלאים מפוקחים ונושאים באחריות העיקרית לאיכות וניקיון תוצרתם. החברה פועלת באמצעות אנשי מקצוע ואנשי שטח להשגת היעדים המוצהרים. לשם השגת מטרות אלו קבענו לעצמנו מערכת של אבטחת איכות המוצר הפועלת עם החקלאים בגישה של שיפור מתמיד. יישום שיטות ואמצעים להפחתת השימוש בחומרי הדברה והגברת השימוש בטורפים טבעיים. מודעות מוגברת באיזורי הגידול לנושא זיהום בקטריאלי ומניעתו. דגימה ובקרה שוטפת של תוצרת משווקת, הקפדה על פרוטוקולי הגידול, השינוע וניהול המכירה. שקיפות הפעולות לאורך שרשרת האספקה.

איכות ואחריות סביבתית- שימור ערכי טבע ונוף
כל הגידולים המשווקים על ידי החברה, הן ביצוא והן בשוק המקומי, מגובים בפרוטוקול גידול מפורט ומעודכן. תיעוד שיטות הגידול השונות מאפשר שינוי וישום טכניקות גידול חדשות. השיפורים המוצעים לחקלאים כוללים בתוכם אספקטים של שימור הסביבה, שמירת המאזן האקולוגי. שימוש במים מוחזרים וישום טכנולוגיות חוסכות באנרגיה מתכלה בד בבד עם הרחבת השימוש במערכות המייצרות אנרגיה חדשה: חשמל פוטו אלקטרי, טורבינות רוח ועוד. כל זאת על פי מדיניות ממשלת ישראל והמשרד לאיכות הסביבה.

אחריות חברתית
מערכת האיכות של החברה מיישמת דרישות ספציפיות בתחום העסקת עובדים. מגדלים המספקים תוצרתם לחברה מחויבים לעמוד בתנאי העסקה נאותים והוגנים ולשמור על בריאות העובדים. בהתאם לחוקי מדינת ישראל ו/או תקנות שעה באזורי יהודה ושומרון.

חקלאות ברת קיימא
החברה מקדמת ומעודדת חקלאות ברת קיימא. ציבור המגדלים נחשף לדרישות ולטכנולוגיה מתקדמת בנושא. במקביל משקיעה החברה במתקניה אמצעי שינוע ואחסון העולים בקנה אחד עם מטרות החיסכון, שימור ערכי הסביבה, מניעת זיהומים באזורי הגידול האחסון והשינוע. שימוש באמצעים להפחתת הפליטות של פחמן דו חמצני וגזי חממה אחרים. כל הפעולות האלו נשקלות ומיושמות במקביל לשמירה על רווחיות הגידול החקלאי. החברה פועלת על פי הנחיות המשרד לאיכות הסביבה לסקטור החקלאי במדינת ישראל.

STGשיווק באינטרנט
© 2024 כל הזכויות שמורות לחברה הישראלית למחקר ופיתוח בע"מ